ALGEMENE VOORWAARDEN INCRIUS

 

Artikel 1 – OVEREENKOMST

INCRIUS is slechts gebonden bij de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een offerte. Indien wordt verwezen naar een overeenkomst, dan wordt een bindende samenwerking tussen partijen bedoeld (zoals doch niet beperkt tot de aanvaarding van een offerte). Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen (in bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden). Ingeval de klant wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij INCRIUS hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zo niet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Offertes zijn steeds vrijblijvend en gelden voor maximum één maand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

Artikel 2 – PRIJZEN EN BETALING

INCRIUS behoudt zich het recht om de prijzen tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen. Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de 5 werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen per aangetekend schrijven. Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van 5 werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de aangepaste prijzen. De klant kan (behoudens een wanprestatie in hoofde van INCRIUS die blijkt uit een rechterlijke uitspraak) geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de klant jegens INCRIUS en doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten onder artikel 1184 B.W. Kosten zoals doch niet beperkt tot parkeerkosten, reiskosten, verzendingskosten en dergelijke meer zijn niet in de prijs inbegrepen.

INCRIUS heeft het recht om de klant tussentijdse voorschotfacturen te sturen. De hoogte van die voorschotfacturen wordt door INCRIUS in redelijkheid en/of op basis van eventuele beschikbare gebruikgegevens bepaald of in de bijzondere voorwaarden overeengekomen. INCRIUS heeft ten slotte het recht om op iedere jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst de voorschotten te wijzigen naargelang de beschikbare gebruikgegevens. Tenzij anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de zetel van INCRIUS en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 150 EUR. Per aanmaning die wordt uitgestuurd kan een bijkomend een aanmaningskost aangerekend worden van 15,00 EUR meer de kosten voor de aangetekend zending. Klachten specifiek gericht met betrekking tot de facturatie, en onverminderd artikel 3, derde lid, dienen binnen de 8 werkdagen na de levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht, bij gebreke waaraan de klant wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de factuur.

 

Artikel 3 – LEVERING

Alle leveringstermijnen zijn benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens INCRIUS. INCRIUS zal zich inspannen om binnen de mate van het mogelijke haar producten en/of diensten te leveren. De inrichting, toegankelijkheid en desgevallend noodzakelijke aanpassingen van de plaats(en) waar de producten en/of diensten worden geleverd zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan materialen, goederen en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door INCRIUS als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. INCRIUS is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van de materialen, producten en/of software moet door de klant aan INCRIUS binnen de 8 werkdagen na de levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht, bij gebreke waaraan de klant wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de levering. De klant zal alle voor de uitvoering van de overeenkomsten nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de plaat(sen) waar de producten zich bevinden, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, internet, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf) , in goede kwaliteit aan INCRIUS bezorgen of ter beschikking stellen. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zal elk nutteloos bezoek, ten gevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturering tegen de geldende tarieven.

Artikel 4 – GARANTIES

De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de producent, fabrikant, softwareprovider en/of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan. Nopens hardware is de garantie beperkt tot de materiaal- en constructiefouten, en kan INCRIUS hoogstens, en naar haar keuze, verplicht worden om over te gaan tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen. De door INCRIUS geleverde onderdelen zullen nieuw zijn of gelijkwaardig. De vervangenonderdelen worden eigendom van INCRIUS. Nopens software is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar of toeleverancier toepasselijk.

 

Artikel 5 – OVERMACHT

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de overeenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, personeelstekorten, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van INCRIUS, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van INCRIUS, stroompannes, internetproblemen en dergelijke meer. In geval van overmacht, is INCRIUS gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

 

Artikel 6 – DIENSTVERLENING

INCRIUS zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een overeenkomst werd opgenomen.

 

Artikel 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde materialen en goederen blijven eigendom van INCRIUS zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. INCRIUS heeft het recht om zich te beroepen op haar eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaandelijke kennisgeving, ingebrekestelling of aanmaning. De kosten voor het eigendomsvoorbehoud af te dwingen, zijn ten laste van de klant. De klant verleent aan INCRIUS het recht om op elk ogenblik de geleverde materialen en goederen op te halen, en dit ongeacht de plaats(en) waar deze materialen en goederen zich zouden kunnen bevinden. De klant verbindt zich ertoe om de plaats van de materialen en goederen steeds aan INCRIUS mee te delen en voor zoveel als nodig INCRIUS de toegang te verschaffen tot deze plaatsen.

Zonder goedkeuring van INCRIUS is de klant niet bevoegd de materialen en goederen die niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de verkoopsprijs en onverminderd INCRIUS’s rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud. Bij een eventueel beslag of gelijkaardige uitvoeringsmaatregelen zal de klant INCRIUS onmiddellijk verwittigen. De risico’s verbonden aan de materialen en goederen gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.

 

Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, software, documentatie en onderliggende kennis en knowhow en alle andere materialen en diensten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen INCRIUS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij INCRIUS en/of haar leveranciers. De klant verkrijgt slechts een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de overeengekomen doelstellingen. De referenties naar het gebruiksrecht dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: • dergelijk gebruiksrecht verleent de klant geen enkel recht om de bron- en objectcode te hebben of ervan kennis te nemen; • dergelijk gebruiksrecht verleent de klant geen enkel recht om de producten en/of diensten van INCRIUS te reproduceren, te kopiëren of te delen met derden; • INCRIUS verschaft haar producten en/of diensten met de capaciteit, performance, weerstand en internetconnectiviteit die INCRIUS redelijkerwijs als geschikt acht om een redelijke gebruikservaring te bezorgen die gepast is voor het voorspelbare gebruikspatroon.

 

Artikel 9 – EINDE VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) kalenderjaar. Ze wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor nieuwe periodes van één (1) kalenderjaar, tenzij één van de partijen minstens drie (3) maanden vóór het einde van de desbetreffende nieuwe periode een aangetekende brief bezorgt aan de andere partij waarin die eerste partij te kennen geeft dat de overeenkomst niet verlengd wordt. Indien een partij (i) het voorwerp uitmaakt van een liquidatie-, samenloop-, vereffenings- of insolventieprocedure of (ii) onderworpen is aan de aanstelling van een curator, bewindvoerder of gelijkaardige ambtenaar, dan kan de andere partij de overeenkomst ten aanzien van deze partij met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien een partij een inbreuk van de overeenkomst begaat en, na ingebrekestelling van de partij waarin de andere partij wordt verzocht de inbreuk te verhelpen, die partij geen redelijke stappen onderneemt om de inbreuk effectief te verhelpen binnen 30 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, dan mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen van de beëindigde partij.

 

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

INCRIUS is aansprakelijk, op welke wijze dan ook verband houdend met overeenkomst, met inbegrip van aansprakelijkheid voor kwade trouw of opzettelijke fout, voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van artikel 10. INCRIUS is niet aansprakelijk voor de gegevens van de klant of de juistheid, volledigheid en wettigheid ervan. De aansprakelijkheid van INCRIUS is bovendien beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van gevolgschade (zelfs indien ingelicht over de kans op dergelijke gevolgschade of indien de kans op dergelijke gevolgschade redelijk voorzienbaar was). INCRIUS verklaart dat zij een toereikende en passende verzekeringsdekking onderhoudt om haar te beschermen tegen alle risico’s in verband met haar activiteiten en de in het kader van de Overeenkomst verleende diensten.

De Klant erkent kennis te hebben van het verzekeringsattest van deze verzekering en kan jaarlijks een nieuw verzekeringsattest van deze verzekering opvragen bij INCRIUS. De klant aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele bewezen tekortkoming(en) van INCRIUS begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. Voor schade die de verzekerde en uitbetaalde bedragen te boven gaan, is INCRIUS niet aansprakelijk. Het recht op schadevergoeding tegenover de andere partij vervalt (en verjaart) onherroepelijk 6 maanden nadat de vermeende fout zich heeft voorgedaan; de partijen moeten binnen voornoemde termijn een ingebrekestelling sturen met een gedetailleerde omschrijving van de vermeende fout. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor (i) schade als gevolg van fraude van een partij, (ii) de aansprakelijkheid van een van de partijen die, bij wet, niet beperkt of uitgesloten kan worden en (iii) de aansprakelijkheid van de klant om zijn betalingsverplichtingen na te komen. Elke partij verbindt zich ertoe om enig verlies of schade zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 11 – BACK-UP EN BEVEILIGING

De klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures en mechanismen die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, -bestanden en gegevens te beschikken. INCRIUS raadt de klant aan om dagelijks een back-up te nemen. INCRIUS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de klant en de gevolgen daarvan. De klant dient de noodzakelijke veiligheid- en antivirusprogramma’s te installeren.

 

Artikel 12 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de mate dat INCRIUS ten behoeve van de klant enige data verwerkt die betrekking heeft op een geïdentificeerde persoon of een identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”), komen de partijen overeen dat de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking op zich neemt, terwijl INCRIUS zal functioneren als verwerker. De klant erkent en ermee instemt dat de Persoonsgegevens naar een andere lidstaat van de Europese Unie overgedragen kunnen worden of aldaar opgeslagen kunnen wonden, met de bedoeling INCRIUS toe te laten haar verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen. De klant zal ervoor zorgen dat hij bevoegd is de relevante Persoonsgegevens over te dragen aan INCRIUS zodat INCRIUS in staat is namens de klant de Persoonsgegevens op rechtsgeldige wijze te gebruiken, te verwerken, op te slaan en over te dragen in overeenstemming met deze overeenkomst. De klant zal ervoor zorgen dat de betrokken personen wiens Persoonsgegevens gebruikt worden, geïnformeerd worden over, en de gepaste juridische documenten ondertekenen om, dergelijk gebruik, verwerking, opslag en overdracht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming volgens industriestandaarden te doen verlopen.

INCRIUS zal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst en aan de hand van enige rechtmatige en schriftelijke aanwijzingen door de klant gegeven, alsook in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. De klant erkent en stemt ermee in dat de Persoonsgegevens van de klant gedeeld zullen worden met werknemers van INCRIUS, alsook haar vertegenwoordigers, aangesteIden, bestuurders, agenten, adviseurs, verbonden ondernemingen en consultants, dit in zoverre kennisname hiervan nodig is om technische ondersteuning te kunnen verlenen. Elke partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde of on rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens of toevallig verlies, vernietiging of schade te voorkomen. Deze Persoonsgegevens kunnen door INCRIUS niet gebruikt worden voor directe marketing.

 

Artikel 13 – OVERIGE BEPALINGEN

Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst dient schriftelijk te worden gericht aan de zetel of domicilie van de andere partij. Elke partij dient onverwijld een wijziging van haar adres- en facturatiegegevens mee te delen aan de andere partij. Indien enige bepaling uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Vertraging of verzuim van de zijde van partijen met betrekking tot het jegens de andere partij geldend maken van enig recht dat de ene partij op grond van de overeenkomst heeft, houdt nimmer afstand van recht in tenzij dit zo uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is bepaald. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat hij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen. De overeenkomst geeft volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.

 

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.