Privacy Policy

 

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij stelden daarom dit beleid op dat bepaalt hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens. INCRIUS houdt zich in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

 

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

INCRIUS, met maatschappelijke zetel te Dorpstraat 19, 9270 Laarne, en met ondernemingsnummer BE 0418.477.301, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Indien je contact wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

INCRIUS
t.a.v. Privacy verantwoordelijke
Dorpstraat 19
9270 Laarne
privacy@incrius.be

Indien je ons contacteert omdat je één van jouw rechten wilt uitoefenen, dan verzoeken wij je om duidelijk aan te geven over welk recht dit gaat. Gelieve daarbij zo specifiek mogelijk te zijn.

In het kader van hosting van gegevens, beheer en onderhoud door INCRIUS (inclusief support en beveiliging), en de installatie en migratie van hardware, is INCRIUS ook verwerker van persoonsgegevens. Dit wordt behandeld in de afspraken tussen INCRIUS en de verwerkingsverantwoordelijke(n).

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van jouw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Van klanten:
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan de klant, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);
  • Financiële bijzonderheden (zoals identificatie- en bankrekeningnummers; beoordeling solvabiliteit (op basis van openbare gegevens); financiële transacties);
  • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt, zakenrelaties, …);
  • Overeenkomsten en afspraken met INCRIUS;
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien de klant de website bezoekt;
  • Alle andere persoonsgegevens die de klant op rechtmatige wijze aan INCRIUS ter beschikking stelt.
 • Van prospecten:
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan een prospect, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer). Deze persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals van aangekochte databases of openbare bronnen;
  • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, zakenrelaties, …). Deze persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn van andere bronnen, zoals van aangekochte databases of openbare bronnen;
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien een prospect de website bezoekt;
  • Alle gegevens m.b.t. pagina’s van andere sites die je via onze website geraadpleegd hebt;
  • Alle gegevens m.bt. pagina’s die je op onze website geraadpleegd hebt;
  • Alle andere persoonsgegevens die een prospect op rechtmatige wijze aan INCRIUS ter beschikking stelt.
 • Van leveranciers:
  • Algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, aanhef, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, identificatiegegevens toegekend aan de leverancier, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);
  • Financiële bijzonderheden (zoals identificatie- en bankrekeningnummers; beoordeling solvabiliteit; financiële transacties);
  • Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties, …);
  • Overeenkomsten en afspraken met INCRIUS;
  • Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres en cookies) indien de leveranicer de website bezoekt;
  • Alle gegevens m.b.t. pagina’s van andere sites die je via onze website geraadpleegd hebt;
  • Alle gegevens m.b.t. pagina’s die je op onze website geraadpleegd hebt;
  • Alle andere persoonsgegevens die de leverancier op rechtmatige wijze aan INCRIUS ter beschikking stelt.

Indien je ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van je:

 • personeel;
 • zelfstandige medewerkers;
 • bestuurders;
 • vertegenwoordigers;
 • klanten;
 • leveranciers;

Dan garandeer je aan INCRIUS dat deze persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan INCRIUS, en dat je INCRIUS persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn.

 

3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het creëren van een persoonlijke account;
 • Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 • Klantenservice: zodat wij je snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;
 • Het uitvoeren van kredietcontroles en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude.

3.2. Marketing activiteiten

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, aanbiedingen, acties, etc
 • Indien je deze communicatie niet langer wenst te ontvangen dan kan je je afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvang je van ons geen boodschappen meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

3.3. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan klanten. Hiervoor kan je steeds afmelden via de opt-out in de e-mail;
 • Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
 • Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 • Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
 • Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.

3.4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);
 • Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens met ons te delen, maar indien je de gevraagde persoonsgegevens niet aan ons meedeelt, dan is het mogelijk dat wij je niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

 

5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij dat deze partijen contractueel verbonden zijn met INCRIUS of in opdracht of onderaanneming van INCRIUS handelen en dit voor het respectievelijk hierboven aangegeven doeleinde.

Uiteraard worden er met deze externe partijen ook afspraken omtrent jouw gegevensbescherming gemaakt.

In de wettelijk bepaalde gevallen zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

 

6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

 

7. Welke rechten heb je?

7.1. Recht van inzage, rectificatie of wissing

7.1.1. Inzage

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Indien je dit verzoekt, bezorgen wij je een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

7.1.2. Rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

7.1.3. Wissing

Je hebt het recht om INCRIUS te vragen je gegevens te verwijderen, zoals indien je je toestemming intrekt of indien je een bezwaar maakt tegen een verwerking voor marketingdoeleinden. INCRIUS verwijdert je gegevens onverwijld.

7.2. Recht op beperking van een verwerking die op jou betrekking heeft

Je hebt het recht om de verwerking te laten beperken indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt.

7.3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf verstrekt hebt aan INCRIUS op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4. Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien je niet akkoord bent met het standpunt van INCRIUS, indien je opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van je rechten, of indien je meent dat de verwerking van je persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6 Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

Je hebt steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor marketingdoeleinden. Praktisch gezien kan je dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvang je van ons geen marketingboodschappen meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van je persoonsgegevens voor deze marketingdoeleinden.

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij je nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien heb je ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.

 

8. Beveiliging website

Wanneer INCRIUS jouw persoonsgegevens op de website ontvangt of overdraagt, dan gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die binnen de IT-sector erkend zijn als gangbare standaarden. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik, of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

 

9. Cookies

INCRIUS gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op je computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.